ส่งมอบแล้ว (22 กรกฎาคม 2562)
ส่งมอบเงิน พร้อมรายชื่อผู้ร่วมบริจาค
เพื่อให้โรงพยาบาลออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในเดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสรรเงินบริจาค

โครงการจัดสรรเงินบริจาคมอบแก่โรงพยาบาล 5 แห่ง
เป็นจำนวนเท่าๆ กัน ได้แก่

 • รพ.ศิริราช
 • รพ.จุฬาลงกรณ์
 • รพ.รามาธิบดี
 • รพ.ราชวิถี
 • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ร่วมบริจาค 500 บาทขึ้นไป

 • แจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2562
 • เมื่อครบกำหนด โครงการขอสงวนสิทธิ์จัดสรรเงินบริจาคในนาม “ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม"
 • ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงิน 5 ใบจาก 5 โรงพยาบาล จำนวนรวมเท่ากับเงินที่ได้บริจาค
 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบรายชือได้ที่ โทร. 02 633 6000 กด *7 / Email : contactcenter@tisco.co.th / Facebook : TISCO

ตรวจสอบการรับใบเสร็จ

ตรวจสอบรายชือได้ที่ โทร. 02 633 6000 กด *7 / Email : contactcenter@tisco.co.th / Facebook : TISCO

 • บริจาค 500 บาทขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยกรอกข้อมูลทาง online พร้อมแนบหลักฐานการโอนภายใน 15 วัน หลังจากวันโอน ที่ www.tisco50th.com หรือ bit.ly/friendsforlife2019
 • บริจาคต่ำกว่า 500 บาท และรวมถึงผู้บริจาคที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด  โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดสรรเงินบริจาคในนาม “ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม”
 • โครงการจะจัดสรรเงินบริจาคมอบแก่โรงพยาบาล 5 แห่ง เป็นจำนวนเท่าๆ กัน ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
 • ผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงิน 5 ใบจาก 5 โรงพยาบาล จำนวนรวมเท่ากับเงินที่ได้บริจาค ส่งทางไปรษณีย์ภายในเดือนสิงหาคม 2562
 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโครงการ

FRIENDS FOR LIFE

เกี่ยวกับโครงการ

ในปี 2562 นี้  ทิสโก้ได้ริเริ่มโครงการ “Friends for Life”และขอเชิญชวนองค์กรพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ เพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยเล็งเห็นว่าทั้ง 5 แห่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยปีละมากกว่า 8 ล้านราย ที่ยังขาดแคลนและต้องการทุนทรัพย์จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก โครงการ Friends for Life จัดกิจกรรมระดมทุนใน 3 รูปแบบ ได้แก่

 • Partners
 • Public
 • Runners

Call

02-633-6000 กด *7

E-Mail

contactcenter@tisco.co.th

WordPress Theme built by Shufflehound. © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน