แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน

AW Logo Friends for Life-01บริจาค 500 บาทขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี หลังจากโอนเงินแล้วไม่เกิน 15 วัน โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
* ข้อมูลที่จำเป็น

WordPress Theme built by Shufflehound. © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน