Portfolio

2001-08

ศิลปิน
สมยศ หาญอานันทสุข : ผู้ใช้ชีวิตศิลปินในมาตรฐานของประเทศเยอรมันนีจนเป็นที่ยอมรับเป็นเวลาหลายสิบปี แสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบของผลงาน
สีน้ำมันบนกระดาน
ปีที่สร้าง
2544
ชมศิลปะสะสมทิสโก้ทั้งหมด
WordPress Theme built by Shufflehound. © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน