19 ต.ค. – ทีมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด

ผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดรุ่น 15  ด้วยการชูผลลัพธ์ความต่อเนื่องและยั่งยืนของกิจกรรม อีกทั้งยังขยายเครือข่ายได้อย่าง

กว้างขวาง และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ