12 ต.ค. –  ทีมจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอด รุ่นที่ 14  จากการขยายผลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดดเด่นด้วยกิจกรรมบันทึกรายรับรายจ่ายผ่าน application  ที่ทำให้ติดตามผลได้ง่ายได้จริง
เห็นพฤติกรรมการออมที่ชัดเจน  เป็นการนำเทคโนโลยีและสิ่งรอบตัวมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย