"การประกวดผลงานยอดเยี่ยม : กิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้" 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดผลงานเผยแพร่ความรู้ทางการเงินของทีมครูที่ปรึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดค่ายการเงินทิสโก้ทั้ง 17 รุ่น ครบทุกภาคทั่วประเทศ

เพื่อขยายผลการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

อีกทั้งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับครู และนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้นำความรู้ทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในบริบทของตนเอง ตลอดจนการนำไปเผยแพร่สู่ผู้อื่น

เกี่ยวกับโครงการ

ค่ายการเงินทิสโก้

เกี่ยวกับโครงการ

"ค่ายการเงินทิสโก้"  กิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวทางการเงิน ภายใต้แนวคิด "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 4 รุ่น ช่วงปิดภาคเรียน ณ   ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแบบผสมผสาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้ จากนักการเงินการธนาคารมืออาชีพ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเก็บรู้จักใช้ สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สัมผัสโลกการเงินการธนาคาร สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน และความหลากหลายของอาชีพในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหลังจากเยาวชนผ่านการเรียนรู้ในค่ายการเงินแล้ว จะต้องนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปสร้างสรรค์ “ กิจกรรมต่อยอด" เผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง

กิจกรรมต่อยอด”   เป็นกิจกรรมที่ธนาคารทิสโก้สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายการเงินแล้ว นำความรู้ความเข้าใจไปสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเงินสู่ผู้อื่นในวงกว้าง โดยให้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 4 เดือน จากนั้นจัดทำรายงานผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดเข้าประกวด โดยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการออมการใช้จ่าย ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของกิจกรรม เพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมพร้อมโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนและประกาศนียบัตรแก่ทีมเป็นรายบุคคล

โทร.

02 633 6000

E-Mail

tiscofinancialcamp@tisco.co.th

ค่ายการเงินทิสโก้

WordPress Theme built by Shufflehound. © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน